آدرس

شیراز – فرهنگ شهر – ایستگاه 11(حدفاصل کوچه 27 و 29) – ساختمان CES (ساختمان سیمان فارس و خوزستان)